• ALGEMENE VOORWAARDEN

  1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,behandeling en transactie tussen Voetverzorgingssalon Voetique en een cliënt waarop Voetverzorgingssalon Voetique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2.Inspanningen Voetverzorgingssalon Voetique.

  Voetverzorgingssalon Voetique zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

  Voetverzorgingssalon Voetique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

  3.Afspraken.

  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetverzorgingssalon Voetique melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, declareert Voetverzorgingssalon Voetique de gehele behandeling. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Voetverzorgingssalon Voetique de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het hele afgesproken honorarium berekenen Voetverzorgingssalon Voetique moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

  4.Betaling.

  Voetverzorgingssalon Voetique vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Voetverzorgingssalon Voetique vermeld prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk.

  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Wanneer een openstaande factuur niet betaald is 5 dagen voor de volgende afspraak zijn wij genoodzaakt deze afspraak te annuleren.

  5.Garantie.

  Voetverzorgingssalon Voetique geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Voetverzorgingssalon Voetique geadviseerde heeft gebruikt. De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

  6.Persoonsgegevens &privacy.

  De cliënt voorziet Voetverzorgingssalon Voetique voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetverzorgingssalon Voetique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Voetverzorgingssalon Voetique noteert de gegevens van de cliënt in het daarvoor bestemde klantensysteem. Voetverzorgingssalon Voetique behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetverzorgingssalon Voetique zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

  7.Geheimhouding.

  Voetverzorgingssalon Voetique is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Voetverzorgingssalon Voetique verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

   

  8.Aansprakelijkheid.

  Voetverzorgingssalon Voetique is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan doordat Voetverzorgingssalon Voetique is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik Voetverzorgingssalon Voetique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

  9.Beschadiging & diefstal.

  Voetverzorgingssalon Voetique heeft het recht om van de cliënt een aansprakelijkheid te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt. Voetverzorgingssalon Voetique meldt diefstal altijd bij de politie.

  10.Klachten.

  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Voetverzorgingssalon Voetique. Voetverzorgingssalon Voetique moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voetverzorgingssalon Voetique de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Voetverzorgingssalon Voetique en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de schillencommissie.

  11.Behoorlijk gedrag.

  Voetverzorgingssalon Voetique houdt zich het recht om zonder opgaaf van reden de behandeling te weigeren indien er naar eigen inzicht sprake is van onbehoorlijk gedrag of dat de huisregels niet worden nageleefd.

  12.Recht.

  Op elke overeenkomst tussen Voetverzorgingssalon Voetique en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.