Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden / Privacy Policy

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,behandeling en transactie tussen Voetverzorgingssalon Voetique en een cliënt waarop Voetverzorgingssalon Voetique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Inspanningen Voetverzorgingssalon Voetique.

Voetverzorgingssalon Voetique zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Voetverzorgingssalon Voetique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3.Afspraken.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetverzorgingssalon Voetique melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, declareert Voetverzorgingssalon Voetique de gehele behandeling. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Voetverzorgingssalon Voetique de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het hele afgesproken honorarium berekenen Voetverzorgingssalon Voetique moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4.Betaling.

Voetverzorgingssalon Voetique vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Voetverzorgingssalon Voetique vermeld prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Wanneer een openstaande factuur niet betaald is 5 dagen voor de volgende afspraak zijn wij genoodzaakt deze afspraak te annuleren.

5.Garantie.

Voetverzorgingssalon Voetique geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Voetverzorgingssalon Voetique geadviseerde heeft gebruikt. De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

6.Persoonsgegevens &privacy.

De cliënt voorziet Voetverzorgingssalon Voetique voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetverzorgingssalon Voetique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Voetverzorgingssalon Voetique noteert de gegevens van de cliënt in het daarvoor bestemde klantensysteem. Voetverzorgingssalon Voetique behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetverzorgingssalon Voetique zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

7.Geheimhouding.

Voetverzorgingssalon Voetique is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Voetverzorgingssalon Voetique verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8.Aansprakelijkheid.

Voetverzorgingssalon Voetique is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan doordat Voetverzorgingssalon Voetique is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik Voetverzorgingssalon Voetique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9.Beschadiging & diefstal.

Voetverzorgingssalon Voetique heeft het recht om van de cliënt een aansprakelijkheid te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt. Voetverzorgingssalon Voetique meldt diefstal altijd bij de politie.

10.Klachten.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Voetverzorgingssalon Voetique. Voetverzorgingssalon Voetique moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voetverzorgingssalon Voetique de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Voetverzorgingssalon Voetique en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de schillencommissie.

11.Behoorlijk gedrag.

Voetverzorgingssalon Voetique houdt zich het recht om zonder opgaaf van reden de behandeling te weigeren indien er naar eigen inzicht sprake is van onbehoorlijk gedrag of dat de huisregels niet worden nageleefd.

12.Recht.

Op elke overeenkomst tussen Voetverzorgingssalon Voetique en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

 

Privacy Policy

Voetverzorgingssalon Voetique hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetverzorgingssalon Voetique houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Voetverzorgingssalon Voetique zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Voetverzorgingssalon Voetique verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetverzorgingssalon Voetique de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Eventueel BSN nummer

Uw persoonsgegevens worden door Voetverzorgingssalon Voetique opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Voetverzorgingssalon Voetique verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetverzorgingssalon Voetique de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Voetverzorgingssalon Voetique opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Voetverzorgingssalon Voetique bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Voetverzorgingssalon Voetique van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Voetverzorgingssalon Voetique

Trompstraat 17

5151NA

Drunen

marjan@voetique.info

 

Adres

Trompstraat 17

5151 NA  Drunen

Tel: 06 307 37 801

© 2020 – Voetverzorgingssalon Voetique